Analiza zmian kursu złota

Analiza nr 1

Wartość dolara: Ponieważ złoto jest notowane w dolarach, silny dolar będzie miał tendencję do hamowania zakupów złota, a tym samym obniżenia kursu tego aktywa finansowego. Z drugiej strony, słaby dolar będzie sprzyjał inwestycjom, a tym samym powodował skok cen złota.

Analiza nr 2

Kondycja finansowa krajów importujących: Im silniejsza jest gospodarka głównych krajów importujących, tym większe będą inwestycje w złoto, co doprowadzi do wzrostu cen.

Analiza nr 3

Poziom ryzyka na innych rynkach finansowych: Ponieważ złoto jest traktowane jako bezpieczna przystań, często obserwuje się wzrost inwestycji w to aktywo finansowe, gdy inne rynki finansowe, w szczególności rynek giełdowy, są ryzykowne lub niestabilne. Warto również otwierać pozycje w momentach kryzysu.

--- Reklama ---
Handluj złotem już teraz!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Gdy decydujesz się handlować samodzielnie na rynkach poprzez internetową platformę transakcyjną, niezbędna będzie umiejętność przeprowadzania szybkich analiz technicznych umożliwiających wykonanie prognoz obecnych i przyszłych trendów. W tym celu najlepiej śledzić kursy na żywo, a nie wykresy historyczne. Oto kilka wskazówek, jak przeprowadzić analizę cen złota na żywo, uwzględniając zarówno dane techniczne, jak i fundamentalne, które mają bezpośredni wpływ na ruchy cen tego instrumentu finansowego.  

 

Od czego zależy cena złota?

Cena złota, liczona w dolarach za uncję, jest jedną z najbardziej zmiennych w tym sensie, że podlega znacznym wahaniom zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Wahania te wynikają z różnych czynników, które wpływają na wzrost lub spadek jego wartości.

Oczywiście czynnikiem decydującym o rzeczywistej wartości uncji złota w danym momencie jest przede wszystkim różnica pomiędzy globalną podażą złota a popytem na złoto. Jednakże sam popyt zależny jest od kilku czynników.

W związku z tym, w celu dokonania prawidłowej analizy ceny złota, konieczne jest uwzględnienie różnych czynników, takich jak:

 

Różne trendy cen złota i ich graficzne przedstawienie:

Jak w przypadku każdego innego instrumentu finansowego, można wyróżnić trzy główne rodzaje trendów cenowych złota: trend wzrostowy, trend spadkowy oraz trend boczny (lub horyzontalny).

Oczywiście lepiej jest otworzyć pozycję długą na złocie na początku trendu byczego lub pozycję krótką na początku trendu niedźwiedziego. Odradzamy zajmowanie pozycji, gdy trend jest horyzontalny.

 

Jak przewidzieć trend ceny złota?

Jak napisaliśmy powyżej, najlepszym momentem na zajęcie pozycji długiej lub krótkiej na cenie złota jest początek trendu byczego lub niedźwiedziego. Wymaga to jednak jeszcze umiejętności przewidywania początku trendu. Istnieją na to różne metody.

Pierwszą metodą, która jest bez wątpienia najprostsza, jest wstrzymanie się z zajęciem pozycji do rzeczywistego początku trendu. Należy jednak jeszcze określić siłę tego trendu. Początek trendu byczego lub niedźwiedziego, który zmierza w kierunku ważnego wydarzenia gospodarczego, ma szansę trwać dłużej i nabrać rozmachu. Trend może być również bardzo silny, gdy poprzedni trend osiągnie krytyczny próg zanim się odwróci.

Co doprowadza nas do drugiej metody przewidywania trendów cen złota. Polega ona na wykorzystaniu progów psychologicznych, które stanowią punkty zwrotne lub poziomy wsparcia i oporu.

 

Archiwalne zmiany ceny złota na giełdzie:

Od 1971 r. cena złota jest ustalana na podstawie różnicy między podażą a popytem, tak samo jak w przypadku innych instrumentów giełdowych. Cena złota odnotowała znaczne wahania – osiągając pierwszy rekordowy wzrost w 1980 roku do 850 dolarów za uncję. W porównaniu z dzisiejszą ceną i w świetle amerykańskiego indeksu cen w tym okresie, cena ta może być uważana za historyczny rekord złota, ponieważ dzisiaj odpowiadałaby cenie 2.477 dolarów za uncję.

Następnie, począwszy od lutego 1980 r., nastąpiła drastyczna korekta ceny złota, która doprowadziła do wahań między 300 a 500 dolarów między rokiem 1982 a 2006.

W 2006 r. ceny złota na rynku kasowym i ogólnie na giełdzie ponownie wzrosły, a cena uncji wzrosła do 1011,25 dolarów w 2008 roku. Niestety w rynek surowców uderzyły następnie mocno skutki kryzysu gospodarczego. Pod koniec 2008 roku cena uncji złota wynosiła tylko 690 dolarów. Następnie trzeba było poczekać na ożywienie gospodarcze w 2009 r., aby cena złota ponownie wzrosła do nowego rekordu ponad 1500 dolarów za uncję na wiosnę, a następnie osiągnęła poziom 1908 dolarów w sierpniu 2011 r., pomimo niestabilnej sytuacji i raczej niedźwiedziego trendu na innych rynkach finansowych.

Pechowo dla inwestorów, ten spektakularny wzrost ceny złota skutkował dalszą korektą zniżkową. Była ona spowodowana w szczególności przez środki ramowe wdrożone w Stanach Zjednoczonych oraz pogłoski o masowej sprzedaży złota przez banki centralne. Korekta zniżkowa trwała kilka lat i ostatnio wreszcie się ustabilizowała. Analitycy pozostają bardzo optymistycznie nastawieni do przyszłości ceny złota, która może niedługo zyskać wiele punktów.

 

Jak zmienia się cena złota w zależności od istotnych czynników?

Aby móc prawidłowo analizować cenę złota i skutecznie handlować nim online, musisz oczywiście zrozumieć, jak ten instrument reaguje na różne czynniki, które wpływają na jego cenę.

Pierwszymi danymi, które należy przeanalizować w tym celu, są oczywiście podaż i popyt oraz różnica między nimi. Wiadomo, że produkcja złota jest stosunkowo stabilna w dłuższej perspektywie. Jednakże popyt stale się zmienia i zależy zasadniczo od potrzeb sektora jubilerskiego, biżuteryjnego, elektronicznego, przemysłowego medycznego lub dużych instytucji finansowych, takich jak banki centralne i oczywiście inwestorzy, którzy spekulują na tym surowcu. Daje nam to lepsze zrozumienie wielu zastosowań złota w przemyśle międzynarodowym. Jednak największy popyt na złoto jest właśnie w sektorze jubilerskim i biżuteryjnym pokrywając corocznie 80% popytu na złoto.

Złoto jest również instrumentem szczególnie zmiennym, ponieważ może wykazywać bardzo duże wahania cen w krótkich okresach czasu. Od początku roku 2000 aż do 2011 roku ceny szlachetnego żółtego metalu wzrosły z 250 do ponad 1900 dolarów. Jednakże szybko znowu spadły, a następnie ustabilizowały się na poziomie między 1200 a 1300 dolarów za uncję. Istnieje kilka wyjaśnień tej zmienności oraz zdolności złota do wykazywania bardzo dużych różnic cenowych i bardzo silnych trendów bazowych.

Wykonując historyczną analizę fundamentalną ceny złota zauważymy, że na kierunek trendu złota wpływają różne czynniki. Po pierwsze, wiemy, że złoto jest uważane za bezpieczną przystań, a w szczególności za alternatywę dla walut fizycznych, chroniącą przed inflacją. Widzimy, że w okresach wysokiej inflacji kurs złota idzie w górę, ponieważ inwestorzy masowo inwestują w ten surowiec zamiast w waluty. Okresy napięć gospodarczych i kryzysu sprzyjają również wzrostowi popularności złota, które po raz kolejny odgrywa rolę bezpiecznej przystani. Ogólnie rzecz biorąc, gdy rynki finansowe borykają się ze złożoną sytuacją gospodarczą, inwestorzy są bardziej zainteresowani inwestowaniem w złoto.

Warto również porównać zmiany ceny złota ze zmianami stóp procentowych. Złoto przeciwstawia się zwykle innym instrumentom giełdowym, takim jak akcje czy obligacje, które są powszechnie doceniane przez inwestorów za ich względne bezpieczeństwo. Jednak gdy rentowność oferowana w formie dywidendy lub kuponów tych instrumentów spada, złoto staje się bardziej atrakcyjną inwestycją, i na odwrót, gdy ich rentowność wzrasta.

Należy również zauważyć, że istnieje zjawisko korelacji między ceną złota a ceną innych metali na rynku giełdowym. Istotnie, porównując cenę złota z ceną m.in. srebra, łatwo jest ocenić jego względną wartość i dowiedzieć się, czy jest ona zbyt wysoka, czy zbyt niska. Wiemy, że ceny złota i srebra często podążają tym samym trendem. Ponadto, duża różnica między trendami obu walut jest oznaką zaniżenia lub zawyżenia ceny jednego z nich. Najbardziej doświadczeni traderzy będą zatem mogli wykorzystać tę różnicę do realizacji swoich analiz i strategii.

 

Najbardziej wiarygodna metoda prognozowania cen złota:

Najlepszą metodą sporządzenia rentownych i dokładnych prognoz cen złota jest wykorzystanie dwóch głównych rodzajów analiz jednocześnie, a mianowicie analizy technicznej i analizy fundamentalnej.

Analiza techniczna jest idealna w przypadku handlu krótko- lub średnioterminowego i pozwala określić siłę aktualnego trendu oraz ewentualne jego odwrócenia lub przyspieszenia. Na wykresach brokerów dostępnych jest kilka wskaźników, którym przyjrzymy się poniżej.

Analiza fundamentalna jest również bardzo ważna przy opracowywaniu strategii inwestowania w złoto, ponieważ cena tego surowca jest szczególnie wrażliwa na wydarzenia gospodarcze i polityczne.

 

Analiza techniczna w celu prognozowania ceny złota:

Analiza techniczna jest najczęściej używaną metodą prognozowania zmian cen złota. Uwzględnia różne parametry, takie jak zmienność, ceny otwarcia i zamknięcia, ale także wskaźniki, takie jak średnie ruchome, punkty zwrotne, poziomy wsparcia i oporu, i wiele innych.

Aby skorzystać z tych wskaźników, wystarczy użyć konfigurowalnego wykresu, który znajdziesz na każdej dobrej platformie transakcyjnej. Wskaźniki można wyświetlić wizualnie i otrzymywać wiarygodne krótko- lub długoterminowe sygnały transakcyjne. Nie musisz wiedzieć, jak samemu wykonać te skomplikowane obliczenia, ponieważ program robi je za Ciebie.

 

 

W jaki sposób można inwestować w kurs złota na giełdzie?

Istotnie istnieją różne sposoby spekulowania na zmianach ceny złota.

Można m.in. wybrać spekulowanie na złocie fizycznym kupując złote monety i sztabki złota. Złoto fizyczne może kupić każdy. Musi wtedy przechowywać je samodzielnie lub zlecić to wyspecjalizowanemu dostawcy usług. Oczywiście, usługa ta generuje dodatkowe koszty, które należy uwzględnić określając rentowność inwestycji. Jeśli zdecydujesz się samodzielne przechowywać fizyczne złoto, pojawi się kwestia bezpieczeństwa Twoich sztabek i monet, którą należy wcześniej rozważyć.

Można również inwestować w złoto za pomocą tzw. „złota papierowego”. Są to głównie ETF-y lub instrumenty pochodne. ETF-y są trackerami funduszy indeksowych notowanych na giełdzie. Obrót nimi odbywa się w taki sam sposób, jak akcjami na giełdzie, a ich funkcjonowanie polega na powielaniu wyników indeksu referencyjnego. Indeks ten może być indeksem złota lub ogólnie indeksem surowców. Instrumenty pochodne są bardziej przystępnym narzędziem inwestycyjnym dla osób fizycznych. Do najbardziej popularnych należą kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, które oferują możliwość otwierania pozycji długich i krótkich na cenie złota. Umożliwiają one spekulowanie bezpośrednio na rynku poprzez otwieranie i zamykanie pozycji w celu wykorzystania różnic cenowych osiągniętych przez dany instrument. CFD są dostępne z internetowych platform transakcyjnych udostępnianych inwestorom przez brokerów lub maklerów.

--- Reklama ---
Handluj złotem już teraz!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.