EUR/USD

Analiza techniczna i fundamentalna kursu EUR/USD

--- Reklama ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli interesujesz się rynkiem walutowym i masz pewną wiedzę o rynku Forex i jego funkcjonowaniu, wiesz na pewno, że na kurs pary krzyżowej walut, takiej jak EUR/USD, bardzo często wpływa tzw. stopa procentowa walut. Przed zajęciem pozycji traderzy analizują te stopy, ustalane przez banki centralne. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących analizy kursu pary krzyżowej EUR/USD opartej na tej stopie.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Na kurs wymiany EUR/USD wpływają różne czynniki, w szczególności kondycja gospodarcza strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Warto zatem uwzględnić wszystkie dane ekonomiczne i finansowe z tych obszarów.

Analiza nr 2

Oczywiście należy również ściśle monitorować dane pochodzące z dwóch głównych banków centralnych tych walut, czyli Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED), ze szczególnym uwzględnieniem ogłoszeń dotyczących stóp procentowych lub ogólnie polityki pieniężnej.

Analiza nr 3

Na waluty euro i dolar mają również bezpośredni wpływ wydarzenia geopolityczne o największym znaczeniu, dlatego należy na bieżąco śledzić wiadomości, aby posiadać bieżące informacje o najważniejszych publikacjach.

Analiza nr 4

Należy również ściśle śledzić stosunki polityczne i gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi a krajami europejskimi, ponieważ konflikty lub porozumienia handlowe mogą wpływać na kurs tej pary walutowej.

Analiza nr 5

Ponadto, biorąc pod uwagę wysoce spekulacyjny charakter rynku walutowego, należy również regularnie przeprowadzać kompleksową analizę techniczną tej pary walutowej monitorując najskuteczniejsze wskaźniki trendu i zmienności.

--- Reklama ---
Handluj EUR/USD online!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Prezentacja pary EUR/USD:

Aby skutecznie handlować parą walutową Euro/Dolar, warto zastosować kilka praktycznych rad przedstawionych poniżej:

 

Wprowadzenie na giełdę i notowanie pary EUR/USD:

Przed styczniem 2000 r., a więc przed wprowadzeniem euro, kurs wymiany EUR/USD wynosił 1,18. Oznacza to, że jedno euro zostało wycenione na 1,18 dolara.

Po wprowadzeniu wspólnej waluty nastąpił początkowo gwałtowny spadek euro do rekordowo niskiego poziomu w maju 2000 r., w wyniku czego euro spadło poniżej 0,83 USD. 

Jednak od tego czasu euro ciągle rosło w stosunku do zielonego banknotu aż do kryzysu w 2008 roku. Od listopada 2008 roku kurs EUR/USD spadł o prawie 23%, a następnie stopniowo odzyskiwał utracone punkty.

O ile dolar jest powszechnie uznawany przez specjalistów i traderów za bezpieczną przystań, to euro nie cierpi z tego powodu, ponieważ wiadomości gospodarcze i polityczne są zwykle dla niego korzystne. 

Obecnie, pomimo trudnej sytuacji z uwagi na zadłużenie niektórych państw strefy euro, wspólna waluta korzysta z polityki podnoszenia stóp procentowych przez EBC, co czyni ją bardzo popularnym aktywem wśród inwestorów.

 

Analiza techniczna

Teraz, gdy wiesz jak przeprowadzić spójną analizę fundamentalną kursu EUR/USD, powinieneś oczywiście nauczyć się robić wysokiej jakości analizę techniczną. Oczywiście, chociaż kontekst geopolityczny i gospodarczy ma duży wpływ na tę parę krzyżową walut, odwrotna sytuacja również może wystąpić. Tak więc słaba waluta będzie miała bezpośredni wpływ na zwiększenie eksportu z jednego kraju do drugiego, ale spowolni import i konsumpcję krajową. Z drugiej strony silna waluta będzie miała wpływ na zwiększenie siły nabywczej kraju i importu, a eksport będzie mniej konkurencyjny i atrakcyjny. Na szczęście zagłębianie się w szczegóły tego typu analizy rynku nie jest absolutnie konieczne, aby przewidzieć zmiany kursu EUR/USD, ponieważ wykresy giełdowe pomogą Ci lepiej zobrazować możliwości.

Aby dobrze wykorzystać analizę techniczną do kursu EUR/USD, należy przede wszystkim nauczyć się rozpoznawać trendy zniżkowe lub zwyżkowe, które już się rozpoczęły. W tym celu należy wybrać zakres analizy – może być krótkoterminowy dla zleceń trwających kilka minut lub długoterminowy, ponieważ można analizować te trendy w okresach kilku lat.

Im więcej wskaźników technicznych używasz jednocześnie, tym bardziej prawdopodobne jest, że sporządzisz dobre prognozy przyszłych zmian kursu EUR/USD. Ponieważ para krzyżowa EUR/USD jest bardzo zmienna, daje wiele możliwości inwestowania, które jednak bywa ryzykowne. Dlatego zawsze należy zestawić wyniki uzyskane z analizy technicznej z sygnałami wynikającymi z analizy fundamentalnej.

 

Analiza fundamentalna

Oczywiście, aby zajmować rentowne pozycje w parze walutowej EUR/USD, należy korzystać jednocześnie zarówno z dobrej analizy technicznej, jak i fundamentalnej. Poniżej znajdziesz kilka najbardziej użytecznych wskazówek odnośnie analizy fundamentalnej.

Para krzyżowa EUR/USD jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych kursów wymiany spośród wielu par walutowych na rynku Forex. Jest tak dlatego, że EUR/USD łączy dwie największe gospodarki świata, czyli gospodarkę strefy euro i gospodarkę Stanów Zjednoczonych.  Para krzyżowa EUR/USD jest nie tylko zwykłym wskaźnikiem kursu wymiany jednej waluty na drugą, ale również doskonałym wskaźnikiem kondycji gospodarczej tych dwóch obszarów geograficznych. Zresztą również odwrotnie, kurs EUR/USD ma znaczący wpływ na wzrost tych dwóch stref.

Należy również zrozumieć, że głównymi podmiotami spekulującymi na rynku walutowym, a więc na kursie EUR/USD, są przedsiębiorstwa, które do finansowania swoich transakcji międzynarodowych wykorzystują zakup waluty obcej po możliwie najlepszym kursie wymiany. Przykładowo, firmy europejskie, które muszą kupować produkty w Stanach Zjednoczonych, kupują dolary, gdy kurs jest atrakcyjny, aby obniżyć koszty. Działa to również w drugą stronę, ponieważ firmy sprzedają te waluty, na rynku Forex, w celu otrzymania zysków od swoich zagranicznych spółek zależnych lub otrzymania przelewów od klientów międzynarodowych. Aby mieć pewność skorzystania z najbardziej atrakcyjnego kursu wymiany i zrealizowania w ten sposób oszczędności lub znacznych zysków, te duże firmy korzystają z usług specjalistów ds. pośrednictwa finansowego, którymi są zazwyczaj banki, które przeprowadzają te transakcje na rynku Forex w ich imieniu. W tym celu pośrednicy ci zatrudniają analityków, którzy specjalizują się w rynku walutowym i są w stanie jak najlepiej przewidzieć zmianę kursów wymiany walut. Mogą więc doradzać swoim klientom i zmniejszać poziom zdematerializowanego ryzyka, które cechuje ten rodzaj transakcji. Oczywiste jest, że jako inwestor indywidualny masz takie same możliwości analityczne jak banki, o ile znasz podstawowe czynniki, które mają największy wpływ na kurs EUR/USD, z których najważniejsze są następujące.

Po pierwsze, należy oczywiście bacznie obserwować warunki geopolityczne, które mają wpływ na te dwie waluty – euro i dolara. Powszechnie wiadomo, że gdy sytuacja między Stanami Zjednoczonymi a strefą euro lub innym miejscem na świecie jest napięta lub niestabilna, najczęściej cierpi na tym euro. Tak było na przykład podczas ostatniego kryzysu na Ukrainie, który doprowadził do spadku rubla, waluty rosyjskiej, ale także do spadku wartości euro w stosunku do dolara amerykańskiego.

Drugim czynnikiem, który należy bezwzględnie uwzględnić w analizach fundamentalnych kursu pary krzyżowej EUR/USD, jest polityka pieniężna prowadzona przez główne banki centralne. Przypomnijmy, że chodzi o EBC (Europejski Bank Centralny) w odniesieniu do euro oraz Fed (Rezerwę Federalną) w odniesieniu do dolara. Te główne banki centralne są w stanie realizować konkretną politykę pieniężną w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego swojego kraju, czy grupy krajów, lub poradzenia sobie z kryzysem gospodarczym. Mają one w tym celu do dyspozycji potężną broń: stopy procentowe. Obniżka tych stóp procentowych powoduje uproszczenie warunków kredytowania, co logicznie prowadzi do spadku kursu wymiany danej waluty. Jeśli chociaż trochę zwracałeś uwagę na archiwalne kursy EUR/USD, wiesz o skutkach programu zwiększania podaży pieniądza zainicjowanego przez Ben Bernanke i Fed, który spowodował, że kurs euro wzrósł w stosunku do dolara, ponieważ para krzyżowa osiągnęła 1.5000 pipsów, co jest oznaką skrajnej słabości dolara amerykańskiego. W 2015 r. byliśmy również świadkami odwrotnego zjawiska, kiedy Mario Draghi, ówczesny prezes Europejskiego Banku Centralnego, ogłosił falę wykupu obligacji o wartości kilkudziesięciu miliardów euro miesięcznie, co doprowadziło do spadku wartości euro, a para krzyżowa EUR/USD spadła wtedy do poziomu 1.000, czyli prawie doskonałego parytetu między tymi dwiema walutami.

Ze względu na wpływ wydarzeń geopolitycznych na kurs EUR/USD można łatwo przewidzieć przyszłe zmiany kursu tej pary krzyżowej analizując m.in. raporty analityków finansowych lub opierając się na konsensusie prognoz analityków. Oczywiście, wszystkie te informacje znajdziesz u swojego brokera.

Najczęściej zadawane pytania

Jak inwestować w parę walutową EUR/USD?

Istnieją dwa sposoby inwestowania w kurs pary walutowej EUR/USD. Pierwszy wykorzystuje kontrakty CFD – kontrakty na różnice kursowe – polegające na obstawianiu trendu wzrostowego lub spadkowego tego instrumentu na rynku spot. Drugi sposób polega na zastosowaniu produktu giełdowego, który jest instrumentem pochodnym, takim jak warrant lub turbo, i który umożliwia wykorzystanie dźwigni finansowej z terminem zapadalności, ceną wykonania oraz barierą knock-out.

Kiedy odbyło się pierwsze notowanie EUR/USD?

Kurs pary walutowej EUR/USD był po raz pierwszy notowany na giełdzie w dniu 1 stycznia 1999 roku. Nastąpiło to po utworzeniu wspólnej waluty europejskiej dla strefy euro na podstawie traktatu z Maastricht. W pierwszym notowaniu tej pary walutowej kurs ustalono na 1,1722 pipsa, co odpowiada 1,1722 dolara za jedno euro.

Dlaczego warto inwestować w kurs EUR/USD?

Para krzyżowa EUR/USD jest obecnie jedną z najważniejszych par na rynku walutowym. Reprezentuje ona dwie największe gospodarki świata, a mianowicie strefę euro i Stany Zjednoczone. Należy również zauważyć, że EUR/USD jest obecnie w dalszym ciągu parą walutową o najwyższej płynności, co oczywiście czyni ją bardziej interesującą w handlu na rynku Forex.

--- Reklama ---
Handluj EUR/USD online!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500